-->
भूमि अभिलेख विभागाच्या गट-क संवर्गातील पदभरतीसाठी छाननी अर्ज भरण्याच्या सूचना

भूमि अभिलेख विभागाच्या गट-क संवर्गातील पदभरतीसाठी छाननी अर्ज भरण्याच्या सूचना

औरंगाबाद, दि.17 :- भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमुह 4 (भूकरमापक तथा लिपीक) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी विहीत अर्हता धारण करीत असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची सुविधा विभागाच्या http://landrecordsrecruitment2021.in व http://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक 09 ते 31 डियेंबर, 2021 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आलेली होती.

त्यानुसार दिनांक 31 डिसेंबर, 2021 अखेर ऑनलाईन स्वरुपात स्वीकरण्यात आलेल्या एकूण 76 हजार 379 अर्जांचा डाटा विभागाकडे प्राप्त झालेला आहे. या डाटाची छाननी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांनी अर्ज भरल्याचे दिसून आले, त्याचबरोबर एकाच विभागातून एकच अर्ज भरणे आवश्यक असताना काही उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज भरले असल्याचे आढळले तसेच छायाचित्र व स्वाक्षरी देखील चुकीच्या पध्दतीने अपलोड केल्याचे दिसून आले आहे.

या कारणामुळे विभागाने ऑनलाईन स्वरुपातील प्राप्त अर्जांमधून अर्हता धारण करणारे व पात्र उमेदवार निवडीकरीता छाननी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबविणेचे ठरविले आहे. त्याबाबतच्या सविस्तर सुचना विभागाच्या http://mahabhumi.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतील.

छाननी अर्ज हे केवळ दिनांक 09 डिसेंबर, 2021 ते 31 डिसेंबर, 2021 या कालावधीत अर्ज भरलेल्या उमेदवारांनाच भरता येतील. त्या उमेदवारांनी आपले विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत असल्याचे प्रमाणपत्र छाननी अर्जामध्ये अपलोड करायचे आहे. तसेच जे उमेदवार विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करणार नाहीत अशा उमेदवारांना परिक्षेस बसण्यास अपात्र ठरविण्यात येवून या छाननी अर्जासोबत दिलेल्या नमुन्यात योग्य ती माहिती भरल्यानंतर त्यांच्या सदर अधिकृत बँक खात्यामध्ये भरलेल्या शुल्काचा परतावा करण्यात येणार आहे. याबाबत सर्व उमेदवारांनी सहकार्य करण्याची सूचना जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केली आहे.

0 Response to "भूमि अभिलेख विभागाच्या गट-क संवर्गातील पदभरतीसाठी छाननी अर्ज भरण्याच्या सूचना"

टिप्पणी पोस्ट करा

Recent

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article

Youtube Channel Image
Loksawal News For YouTube Video News Subscribe Now
Subscribe